SEBY GRAVFÄLT

Strandvallen blev boplats och grav under tusen år.

Gravfältet i Seby är med sina 285 fornlämningar ett av de största på Öland. Gravfältet är beläget på den östra landborgen. Det är en strandvall som spolades upp av vågorna under stenåldern. Då stack bara en liten del av Öland upp ovanför vattenytan. Norra Öland låg under vatten.

Gravfältet i Seby visar på ett utomordentligt sätt hur viktiga dessa strandvallar har varit för människorna. Vänd dig med ryggen mot Stora Alvaret, med de resta kalkstensflisorna framför dig, och blicka ut över landskapet.

Omedelbart framför dig löper den östra landsvägen, med samma sträckning som den urgamla samfärdsleden på strandvallen.

Redan under medeltiden slog sig människorna ned i denna miljö. Möjligheterna till bete och jordbruk på markerna längs strandvallarna var goda, och här grundlade många ölänningar en betydande rikedom genom att föda upp boskap redan under den romerska järnåldern.

Det skedde på sjömarkerna, som ölänningen kallar markerna mellan landborgen och havet. Detta öppna landskap var grunden för välståndet, och har haft ungefär samma utseende under minst 2000 år!

Under vikingatiden växte de flesta av de stora, öländska radbyarna på sydöstra Öland upp på strandvallarna. Här i söder är det Littorinavallen. Norr om Hulterstad är det istället Ancylusvallen byarna ligger på. Radbyarna du ser idag har legat på strandvallarna ända sedan dess. Strandvallarna blev också tidigt begravningsplats. Gravfältet i Seby har därför stora likheter med de andra gravfälten på östra Öland. Gravfältet har dessvärre skadats svårt av grustäkter och är ett av de fyndfattigaste på ön. Flera gravar har blivit arkeologiskt undersökta men har visat sig vara plundrade.

Fornlämningarnas utformning och en del så kallade lösfynd i området pekar på att gravfältet har använts från och med den äldre romerska järnålderna, (de första århundradena e Kr) och in i vikingatiden.

På gravfältet lägger man framför allt märke till flera stora, resta kalkstensflisor som markerar gravar. Den vanligaste gravformen i området är stensättningen. 143 stycken har lokaliserats.. Men här finns också en skeppsättning, flera treuddar och ett röse.

En halv kilometer söderut på andra sidan landsvägen står Ölands största runsten.

Tillbaka